Mediacja - mediator Płock i okolice

Mediacja to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów. Zaletą mediacji jest to, że pozwalają one na zaoszczędzenie wielu pieniędzy oraz ogromu czasu. W przeciwieństwie bowiem do długoletnich sporów sądowych zazwyczaj kończą się ugodą często już na pierwszym spotkaniu mediacyjnym. Udział w mediacjach pozwala również zaoszczędzić stronom stresu, bowiem mediacja ma charakter odformalizowany. Zawarcie ugody przed mediatorem jest następstwem osiągnięcia kompromisu pomiędzy stronami, a sama ugoda, po jest zatwierdzeniu przez Sąd ma moc wyroku sądowego. Ugoda przed mediatorem bardzo często zawierana jest w sprawie o alimenty i o kontakty z dzieckiem. Jeżeli chcesz zakończyć swój spór szybko, tanio i bezkonfliktowo zapraszam do skorzystania z usług bezstronnego, doświadczonego mediatora. Dobry mediator powinien znać nie tylko specyfikę postępowania mediacyjnego, ale również przepisy obowiązującego prawa, co może okazać się niezbędne przy sporządzaniu ugody mediacyjnej, która musi być zgodna z przepisami obowiązującego prawa. Doświadczony radca prawny lub adwokat, który jest jednocześnie mediatorem stanowi więc najlepsze rozwiązanie dla stron, bowiem będzie w stanie rozwiązać niemalże każdy problem prawny.

W jakich sprawach można przeprowadzić mediacje?

Mediacja może zostać przeprowadzona w każdej sprawie, w której dopuszczalne jest zawarcie ugody pomiędzy stronami. Do najczęściej występujących spraw, które kończą się zawarciem ugody przed mediatorem należą sprawy takie jak:

  • sprawa o podział majątku wspólnego (mediacja o podział majątku wspólnego),
  • sprawa o alimenty (mediacja o alimenty),
  • sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem (mediacja o ustalenie kontaktów z dzieckiem),
  • sprawa o dział spadku (mediacja o dział spadku),
  • sprawa o zapłatę (mediacja o zapłatę),
  • sprawa o należności wynikające ze stosunku pracy (mediacja pracownicza).

Wśród moich klientów często pojawia się pytanie czy może być przeprowadzona mediacja o rozwód i separację?W sprawach dotyczących rozwiązania małżeństwa nie może być zawarta ugoda przed mediatorem. Należy jednak zauważyć, że pozostałe kwestie, tzw. okołorozwodowe mogą być przedmiotem ugody mediacyjnej. Celem mediacji może być ugodowe uregulowanie kwestii takich jak alimenty, władza rodzicielska, ustalenie miejsca pobytu dziecka, kontakty z dzieckiem, zaspokajanie potrzeb rodziny, uregulowanie kwestii majątkowych pomiędzy małżonkami, etc. Przedmiotem mediacji może być także próba pojednania małżonków w taki sposób, aby możliwa była próba powrotu do małżeństwa. Udział bezstronnego mediatora często bowiem przynosi skutki takie jak terapia małżeńska.

Mediacje przeprowadzam nie tylko na terenie Płocka i okolic. Jeżeli żadna bądź jedna ze stron nie mogą się stawić osobiście, możliwe jest przeprowadzenie mediacji w trybie mediacja zdalna.