Niegodność dziedziczenia – nowe przesłanki obowiązujące od dnia 15 listopada 2023 r.

Niegodność dziedziczenia – nowe przesłanki obowiązujące od dnia 15 listopada 2023 r.

Najnowsze zmiany w prawie spadkowym rozszerzają katalog sytuacji pozwalających na uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Od dnia 15 listopada 2023 roku za niegodnego dziedziczenia będzie mógł zostać uznany spadkobierca, jeżeli:

Wprowadzone nowelizacją przepisy art. 928 § 1 pkt 4 i 5 k.c. stosuje się do zdarzeń stanowiących podstawę uznania za niegodnego dziedziczenia, zaistniałych po dniu 15.11.2023 roku. Powyższe oznacza, że nie można powoływać się na wyżej wymienione okoliczności w sprawie o uznanie za niegodnego dziedziczenia, jeżeli jest ona już w toku lub gdy spadkodawca zmarł przed 15.11.2023 roku. W tym drugim przypadku nie ma możliwości bowiem, by spadkobierca, który ma zostać uznany za niegodnego mógł się dopuścić zachowań, o których mowa w tych przepisach