POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Angelika Raczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANGELIKA RACZKOWSKA z siedzibą przy ul. Synagogalnej 4 lok. 3, 09-400 Płock, NIP 7743270798, REGON 522702726.

2. Szanując Państwa prawa, jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@radcaprawny-raczkowska.pl

4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia, c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 

5. W ramach naszej działalności możemy zbierać następujące dane osobowe:

 6. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach: 

Strony internetowe którymi administrujemy wykorzystują technologię Cookies w celu dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach administrowanych przez nas stron internetowych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie naszych stron internetowych, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. 

8. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszych usług ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce z nich korzystać oraz jakie informacje, w tym dane osobowe nam udostępniać. 

9. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą). Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

10. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły. 

11. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. 

12. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.  

13. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). 

14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom: a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz naszej strony internetowej, b) świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania (np. firma księgowa).   

15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych. 

16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:  

17. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli: 

18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@radcaprawny-raczkowska.pl lub w formie pisemnej wysłanej na nasz adres rejestrowy. 

19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO. 

20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.