Wysokość alimentów na dziecko – jak ją obliczyć?

Przepisy nie określają minimalnej, ani maksymalnej wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Wysokość zasądzanych przez sądy alimentów bywa zatem bardzo różna. Wszystko zależy od okoliczności faktycznych danej sprawy, w tym przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do ponoszenia obowiązku alimentacyjnego. Na wysokość alimentów wpływają również osobiste starania każdego z rodziców o utrzymanie i wychowanie dziecka. Nie bez znaczenia pozostaje również miejsce zamieszkania dziecka – w dużych miastach, gdzie poziom życia oraz związane z tym koszty są wyższe, alimenty klasują się zazwyczaj na wyższym poziomie, aniżeli w przypadku mniejszych miejscowości.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Na wysokość alimentów mają wpływ następujące czynniki:

 1. usprawiedliwione potrzeby dziecka;
 2. możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji;
 3. osobiste starania każdego z rodziców o utrzymanie i wychowanie dziecka.

Jakie są usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka?

Do najbardziej powszechnych usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka należą:

 1. koszty wyżywienia – koszty te uzależnione są m.in. od wieku dziecka, jego stanu zdrowia (w przypadku alergii bądź nietolerancji), apetytu, tego czy dziecko dodatkowo ma wykupione obiady w szkole, etc. W przypadku małych dzieci standardowe miesięczne koszty wyżywienia szacuje się zazwyczaj na kwotę około 400,00 zł, w przypadku większego dziecka na kwotę 600,00-700,00 zł, natomiast w przypadku nastolatka nawet na kwotę 800,00-900,00 zł;
 2. koszty lekarstw – jeżeli dziecko co do zasady jest zdrowe i choruje sporadycznie, koszty leków czy witamin oscylują zazwyczaj wokół kwoty 30,00-40,00 zł miesięcznie, natomiast jeżeli dziecko wymaga specjalistycznego, częstego leczenia koszty te mogą wynosić około 150,00-200,00 zł miesięcznie bądź więcej;
 3. koszty opieki medycznej – co do zasady podstawowa opieka zdrowotna odbywa się w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak niekiedy niezbędne będzie poniesienie kosztów prywatnej opieki dentystycznej, ortodoncyjnej, okulistycznej etc. – wówczas koszty te ustala się na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków udokumentowanych imiennymi fakturami;
 4. koszty odzieży – zazwyczaj wynoszą one około 200,00 zł miesięcznie; jeżeli jednak rodzina dotychczas żyła na wysokim poziomie i standardem było kupowanie dziecku markowej odzieży, koszty te mogą wynosić nawet około 600,00 zł miesięcznie;
 5. koszty środków czystości, w tym zarówno kosmetyków, jak i domowych środków czystości – wynoszą one zazwyczaj około 100,00 zł miesięcznie; jeżeli jednak dziecko wymaga specjalnej pielęgnacji, np. przy atopowym zapaleniu skóry, wydatki te mogą oscylować wokół kwoty 200,00 zł miesięcznie;
 6. koszty związane z eksploatacją mieszkania lub domu – opłaty takie jak woda, prąd, energia, gaz, śmieci, telewizja, internet, w przeliczeniu na jednego domownika, tj. sumujemy wszystkie koszty i dzielimy je przez liczbę wszystkich mieszkańców;
 7. koszty związane z edukacją – koszty te dotyczą opłat za przedszkole bądź szkołę, wycieczki szkolne, składki na radę rodziców, korepetycje, zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne;
 8. koszty związane z dojazdami – koszty biletu miesięcznego bądź koszty paliwa obliczone proporcjonalnie do potrzeb dziecka (jeżeli rodzic odwozi dziecko do szkoły bądź na zajęcia dodatkowe);
 9. koszty opiekunki – w przypadku, gdy dziecko jest bardzo małe, a rodzic pierwszoplanowy podejmuje zatrudnienie, do uzasadnionych kosztów możliwe będzie wliczenie kosztów opiekunki;
 10. koszty wakacji/ferii – co do zasady chodzi o koszty wyjazdów wakacyjnych oraz ferii zimowych; jeżeli jednak rodzina dotychczas żyła na wysokim poziomie i standardem były również wyjazdy weekendowe, koszty te mogą być większe;
 11. koszty związane z posiadaniem telefonu – w obecnych czasach standardem jest posiadanie telefonów komórkowych przez dzieci  nawet na etapie szkoły podstawowej;
 12. koszty związane z rozrywką – wyjścia do kina, teatru, na koncerty, do muzeum, do zoo, na sale zabaw, do cyrku czy wesołego miasteczka;
 13. kieszonkowe – wydatek ten będzie usprawiedliwiony, jeżeli wysokość kieszonkowego nie będzie nadmierna w stosunku do wieku dziecka;
 14. koszty związane z zabiegami u fryzjera- w zależności od wieku dziecka wydatki te uznawane są za usprawiedliwione; za usprawiedliwiony koszt mogą być uznane również wizyty u kosmetyczki, np. w przypadku występowania u dziecka problemów z cerą;
 15. koszty związane z zakupem sprzętu sportowego – w zależności od uzdolnień i pasji dziecka.

Jak liczyć koszty utrzymania dziecka?

Składając pozew o alimenty na dziecko konieczne jest wskazanie konkretnej kwoty jakiej miesięcznie żądamy od drugiego z rodziców dziecka. Ustalenie takiej kwoty będzie możliwe po ustaleniu całkowitych miesięcznych kosztów utrzymania dziecka. Nie wszystkie wydatki na dziecko ponoszone są jednak w skali miesiąca – mówimy tu chociażby o okularach dziecka, wakacjach czy kosztach odzieży bądź o zakupie sprzętu sportowego. Z tego punktu widzenia koszty utrzymania dziecka możemy podzielić na:

 1. koszty ponoszone w każdym miesiącu, jak np. wyżywienie, koszty eksploatacyjne mieszkania, korepetycje;
 2. koszty ponoszone raz na kilka miesięcy (koszty średniookresowe), jak np. odzież, opieka dentystyczna;
 3. koszty ponoszone 1-2 razy do roku (koszty długookresowe), jak. np. wakacje, ferie, koszt okularów.

W celu wyliczenia konkretnej kwoty miesięcznych kosztów utrzymania dziecka należy zsumować koszty średnio i długookresowe w skali rocznej, a następnie podzielić je przez 12 miesięcy. Do takiego wyniku należy dodać koszty ponoszone w każdym miesiącu.

Na przykładzie

 1. Jeżeli dziecko wyjeżdża na wyjazd wakacyjny raz do roku za kwotę około 1.800,00 zł oraz na obóz w trakcie ferii za kwotę 1.200,00 zł, to łączny roczny koszt wyjazdów stanowi 3.000,00 zł. W skali miesiąca daje to wydatek w wysokości 250,00 zł (3.000,00 zł : 12 = 250,00 zł);
 2. Jeżeli matka w skali roku kupi dziecku odzież za 2.400,00 zł, to w skali miesiąca daje to wydatek w wysokości 200,00 zł (2.400,00 zł : 12 = 250,00 zł).

Tak otrzymaną kwotę całkowitych miesięcznych kosztów utrzymania dziecka dzielimy na połowę, bowiem oboje rodzice są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Koszty utrzymania nie zawsze będą jednak dzielone po połowie. W wielu przypadkach sądy rozkładają koszty utrzymania dziecka w nierównych proporcjach  – rodzic, który zamieszkuje z dzieckiem na stałe i ponosi osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka może zostać obciążony kosztami utrzymania w mniejszym stopniu (np. 30-40%), zaś drugi w stopniu większym (60-70%). Nie jest to jednak regułą.

Na przykładzie

Całkowite miesięczne koszty utrzymania dziecka wynoszą 2.000,00 zł. Dziecko mieszka z matką, która samodzielnie ponosi osobiste staranie o utrzymanie i wychowanie dziecka, podczas gdy ojciec ma jedynie sporadyczne kontakty z dzieckiem. Sąd może wówczas podzielić alimenty w stosunku 60% do 40% i orzec, że ojciec dziecka zobowiązany jest do zapłaty alimentów w wysokości 1.200,00 zł, a nie 800,00 zł.

Czy kontakty z dzieckiem mają wpływ na wysokość alimentów?

Co do zasady tak. Należy zauważyć, że im bardziej rodzic angażuje się w wychowanie dziecka (w tym również realizuje częste kontakty z dzieckiem), tym bardziej obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka może być zmniejszony. Trzeba bowiem pamietać, że rozrywki w trakcie kontaktów z dzieckiem również kosztują. Znaczny koszt stanowi także utrzymanie dziecka w trakcie kontaktów – drugi z rodziców musi zapewnić dziecku wyżywienie, niekiedy również ubranie i inne środki czystości. Zasada ta nie jest jednak automatyczna i zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Każdorazowo należy badać bowiem sytuację majątkową i zarobkową każdego z rodziców oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Jakie koszty nie będą uwzględniane?

Co do zasady do uzasadnionych kosztów utrzymania dziecka sądy nie wliczają kosztów najmu nieruchomości argumentując to tym, że rodzic i tak musiałby gdzieś mieszkać. W większości przypadków możemy liczyć więc na ujęcie w kosztach utrzymania wyłącznie kosztów eksploatacyjnych mieszkania, w tym kosztów mediów. Do usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka nie wlicza się również kosztów remontów, rat kredytów czy pożyczek, kosztów wyposażenia domu, jak np. sprzętów AGD, ręczników, naczyń, etc., kosztów zakupu i utrzymania zwierząt domowych.

Jak obliczyć możliwości zarobkowe ojca dziecka bądź matki dziecka?

Dla ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego kluczowe znaczenie mają możliwości zarobkowe każdej ze stron, a nie faktycznie otrzymywane dochody. Jeżeli więc osoba zobowiązana do alimentacji ukrywa swoje dochody, pomimo tego że ma dobrze opłacany zawód, ogromne doświadczenie, etc., sąd weźmie pod uwagę przypuszczalne dochody jakie osoba zobowiązana mogłaby osiągać, gdyby dokładała należytej staranności. Pod uwagę będą brane także możliwości majątkowe osoby zobowiązanej – wyjazdy na drogie wakacje czy posiadanie luksusowego samochodu.

Na przykładzie

Jeżeli osoba zobowiązana do alimentacji zrzeknie się swojego dochodowego zatrudnienia na poczet niskodochodowej pracy, aby uniknąć płacenia alimentów, to sąd i tak co do zasady uwzględni pierwotną wysokość zarobków zobowiązanego.

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko, jakie alimenty otrzymam na dziecko – prawnik Płock, radca prawny Płock, adwokat Płock, mediator Płock

Wysokość alimentów, zwłaszcza na tych które są uiszczane na rzecz dzieci często wzbudza wiele emocji na sali sądowej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że to właśnie od wysokości alimentów może zależeć przyszły los dziecka, a zwłaszcza jego rozwój. Wśród klientów często Panuje mylne przekonanie, że przyjęte alimenty w każdej chwili można zwiększyć – nic bardziej mylnego. Alimenty mogą zostać podwyższone wyłącznie w razie zwiększenia się potrzeb uprawnionego do obowiązku alimentacyjnego. Bardzo ważne jest zatem skorzystanie z pomocy prawnej radcy prawnego. Dobry adwokat bądź radca prawny wskaże jakiej kwoty alimentów można się spodziewać i na jaką kwotę alimentów można ewentualnie się zgodzić. W zakresie prowadzonych przeze mnie spraw dotyczących alimentów udzielam pomocy prawnej w zakresie złożenia pozwu o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego, na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji, na rzecz byłego małżonka, złożenia pozwu o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów bądź wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Ponadto biorę udział w postępowaniach wywołanych wniesieniem wskazanych wyżej pozwów. Swoją pomoc prawną oferuję również w sytuacji braku przyczyniania się małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny czy dopuszczenia się przestępstwa niealimentacji.