Upadłość konsumencka – nowe życie bez długów

Upadłość konsumencka – nowe życie bez długów

Nadmierne zadłużenie może stanowić problem nie tylko o charakterze finansowym. Posiadanie licznych długów, których nie jesteśmy w stanie spłacać na bieżąco może poważnie odbić się na naszym zdrowiu, a niekiedy nawet życiu. Firmy windykacyjne niemal codziennie przypominają nam o istniejącym zadłużeniu oraz narastających odsetkach. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam instytucja tzw. upadłości konsumenckiej. Głównym jej założeniem jest oddłużenie i umorzenie części, a nawet całości długu. Należy jednak zauważyć, że umorzenie całości długów może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak np. ciężka choroba wnioskodawcy połączona z brakiem możliwości zarobkowania. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest bowiem co do zasady zatrzymanie spirali zadłużenia i umożliwienie niewypłacalnej osobie wyjścia z długów poprzez ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ta instytucja przewidziana dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a stały się niewypłacalne. Z upadłości konsumenckiej może więc skorzystać tylko ta osoba, która w chwili ogłoszenia bankructwa nie prowadzi działalności gospodarczej. Należy więc zauważyć, że również przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli z odpowiednim wyprzedzeniem zakończy prowadzenie swojej firmy – w takiej sytuacji stanie się konsumentem i będzie uprawniony do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Oddłużenie dotyczyć będzie wówczas zarówno długów powstałych podczas prowadzenia działalności gospodarczej, jak i zobowiązań prywatnych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej jest możliwe również w przypadku tych osób, które nie posiadają żadnego majątku.

Jakie długi obejmuje procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

W procedurze ogłoszenia upadłości konsumenckiej można ująć zadłużenie takie jak:

  1. zobowiązania wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej;
  2. zobowiązania z tytułu niespłaconych kredytów oraz pożyczek;
  3. zobowiązania publicznoprawne jak np. zaległości podatkowe czy składki ZUS;
  4. zobowiązania z tytułu opłat takich jak: prąd, woda, telefon, czynsz;
  5. zobowiązania wobec osób fizycznych oraz prawnych.

Należy przy tym pamiętać, że umorzeniu nie podlegają nigdy zobowiązania alimentacyjne, renty, zadośćuczynienia, etc.

Jakie są zalety wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wśród najważniejszych zalet ogłoszenia upadłości konsumenckiej możemy wymienić:

  1. możliwość spłaty zadłużenia na dogodnych dla dłużnika warunkach;
  2. odzyskanie komfortu psychicznego (brak uporczywych telefonów i korespondencji od wierzycieli)
  3. wstrzymanie naliczania odsetek (zobowiązania dłużnika nie ulegają dalszemu powiększeniu);
  4. zawieszenie, a następnie umorzenie postępowań egzekucyjnych (z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne wszczęte przeciwko dłużnikowi, natomiast z momentem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dochodzi do ich umorzenia);
  5. umorzenie części bądź niekiedy całości zobowiązań pieniężnych;
  6. brak konieczności posiadania jakiegokolwiek majątku (uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej jest możliwe również w przypadku osób, które nie posiadają żadnego majątku).

Jakie są wady wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Pomimo wielu zalet, ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma także wady. Należą do nich m. in.:

  1. utrata majątku, w tym nieruchomości (z chwilą ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się tzw. „masą upadłości”. Majątek jest wówczas spieniężany przez syndyka celem zaspokojenia wierzycieli. Do masy upadłości zalicza się m.in. nieruchomości, wierzytelności (np. wynagrodzenie za pracę), ruchomości (pojazdy mechaniczne, sprzęty elektroniczne). Należy jednak zauważyć, że tracąc nieruchomość w toku postępowania upadłościowego, upadły może liczyć na zabezpieczenie jego potrzeb mieszkaniowych przez okres od roku do dwóch lat;
  2. czas trwania postępowania upadłościowego (postępowanie o ogłoszenie upadłości składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest postępowanie sądowe w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Etap ten trwa zazwyczaj około 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sądzie. Drugi etap, czyli postępowanie właściwe, trwa zazwyczaj około 6 miesięcy i kończy się co do zasady ustaleniem planu spłaty, który wyznaczany jest często na okres od 3 do 7 lat (w razie ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa);
  3. zdawanie corocznego sprawozdania syndykowi z realizacji planu spłaty wierzycieli oraz sytuacji majątkowej i zarobkowej.

Jak długo trwa plan spłaty wierzycieli?

Jak już wspomniano, jednym z etapów po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Plan ten ustalany jest indywidualnie w stosunku do każdego dłużnika, mając na względzie m.in. jego możliwości finansowe oraz zachowanie dłużnika, zwłaszcza w zakresie doprowadzenia do niewypłacalności wskutek umyślnego działania upadłego. Plan spłaty obejmuje przy tym często jedynie część zobowiązań, albowiem niektóre zadłużenia często zostają umorzone po wykonaniu przez upadłego planu spłaty. Co do zasady plan spłaty ustalany jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Jeżeli jednak sąd ustali, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, sąd ustala plan spłaty na czas nie krótszy niż 36 miesięcy, ale też nie dłuższy niż 84 miesiące. Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd może umorzyć bądź warunkowo umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli – jest to związane z całkowitą – stałą bądź czasową – niezdolnością do realizacji planu spłaty przez upadłego.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka pomimo wielu zalet posiada również wady. Wiąże się ona bowiem nierozerwalnie z utratą całego majątku upadłego. Ponadto, upadły poza realizacją planu spłaty wierzycieli ma też inne obowiązki –  zobowiązany jest on bowiem do składania syndykowi corocznego sprawozdania z realizacji planu spłaty wierzycieli oraz swojej sytuacji majątkowej i zarobkowej. Niewątpliwie upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają żadnego majątku – osoby takie nie mają bowiem nic do stracenia.

Upadłość konsumencka – prawnik Płock, radca prawny Płock, adwokat Płock

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga wszechstronnej znajomości obowiązujących przepisów prawa, a także doświadczenia w prowadzeniu spraw upadłościowych. Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką warto skorzystać z pomocy dobrego prawnika. Doświadczony radca prawny prawny wyjaśni jak ogłosić upadłość konsumencką, pomoże przygotować wniosek o upadłość konsumencką i zebrać niezbędne dokumenty. W razie potrzeby radca prawny bądź adwokat może wziąć również udział w postępowaniu toczącym się przed sądem, wywołanym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomoc w wyjściu z długów wymaga fachowej pomocy prawnej, bowiem każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.