Odrzucenie spadku w imieniu dziecka po zmianie przepisów (15.11.2023)

W przypadku świadomości, że spadkobierca pozostawił po sobie głównie długi, spadek możemy odrzucić. Odrzucenie spadku przez osobę dorosłą nie nastręcza wielu trudności, natomiast aby odrzucić spadek w imieniu dziecka konieczne jest spełnienie dodatkowych formalności. Na mocy dotychczas obowiązującego stanu prawnego, aby rodzice mogli odrzucić spadek w imieniu swojego małoletniego dziecka, zobowiązani byli uzyskać na tę czynność zgodę sądu opiekuńczego. Od dnia 15 listopada 2023 r. procedura ta zostanie znacznie uproszczona. Wystarczające będzie bowiem samo złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem bądź w sądzie, bez uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Możliwość taka przewidziana została jednak jedynie po spełnieniu określonych warunków.

Jak odrzucić spadek?

Ogólne zasady dotyczące odrzucenia spadku są takie same zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Zgodnie z treścią art. 1015 Kodeksu Cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, a zatem o tym, że jest uprawniony do dziedziczenia. Przykładowo – jeżeli w dniu 15 listopada 2023 r. dowiesz się o tym, że jesteś uprawniony do czynienia, termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku upływa w dniu 15 maja 2024 r. Należy jednak pamiętać, że wskazany termin zaczyna swój bieg dla każdego ze spadkobierców osobno. I tak dla osób, które należą do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych termin ten zaczyna swój bieg od dnia, kiedy dowiedzieli się oni o śmierci spadkodawcy, natomiast dla kolejnych grup spadkobierców, od dnia kiedy dowiedzieli się o odrzuceniu spadku przez spadkobierców powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności. Od dnia 15 listopada zacznie obowiązywać ponadto nowa regulacja, zgodnie z którą, do zachowania 6-miesięcznego terminu wystarczające będzie złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Ponadto, jeżeli złożenie oświadczenia będzie wymagało zezwolenia sądu, wówczas bieg 6-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania w tym przedmiocie. Należy pamiętać, że spadek można odrzucić na dwa sposoby – u notariusza bądź poprzez złożenie do sądu wniosku o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka?

W przeciwieństwie do odrzucenia spadku przez dorosłego, odrzucenie spadku w imieniu dziecka wymaga dodatkowych formalności. Odrzucenie spadku jest bowiem czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka. Powyższe oznacza, że aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego należy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. W tym celu należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. W trakcie tego postępowania konieczne będzie wykazanie, że przyjęcie spadku przez dziecko nie leży w jego interesie przede wszystkim z uwagi na fakt, że spadkodawca był zadłużony. Fakty te należy wykazać odpowiednimi dowodami, w tym odpowiednimi dokumentami oraz zeznaniami świadków. Dopiero po uzyskaniu wskazanej zgody sądu opiekuńczego możliwe będzie złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka bez zgody sądu

W dniu 15 listopada 2023 r. do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zostanie wprowadzony nowy przepis – art. 101 § 4, zgodnie z którym, „Jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego rodzica, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 640(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  – Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku – jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka.” W praktyce oznacza to, że po spełnieniu wymogów, które nakłada znowelizowany przepis, rodzice mogą odrzucić spadek w imieniu dziecka przed notariuszem lub sądem, bez uzyskania uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Konieczne  jest jednak spełnienie następujących przesłanek:

W przypadku braku spełnienia powyższych przesłanek, w dalszym ciągu konieczne będzie uzyskanie w pierwszej kolejności zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Należy pamiętać, że w przypadku spadków otwartych przed dniem 15 listopada, co do których termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie upłynął przed dniem 15 listopada 2023 t., zastosowanie znajdują znowelizowane przepisy.

Podsumowanie

Znowelizowana formuła odrzucenia spadku w imieniu małoletniego znacznie upraszcza i skraca czas dokonania czynności w postaci odrzucenia spadku w imieniu dziecka. Od dnia  15 listopada 2023 r., o ile rodzic sam odrzucił spadek, nie będzie już konieczne uzyskanie zgody sądu opiekuńczego. Do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku u notariusza wystarczająca będzie zatem obecność jednego rodzica, który odrzuci spadek w swoim imieniu oraz w imieniu dziecka, jako jego przedstawiciel ustawowy oraz oświadczenie, że drugi rodzic również wyraża zgodę na takie odrzucenie.

Odrzucenie spadku – prawnik Płock

Spadkobiercy bardzo często nie są przekonani, czy odrzucenie spadku jest dobrą dla nich decyzją. Skorzystanie z fachowej pomocy prawnej w przedmiocie odrzucenia spadku może okazać się nieuniknione. Doświadczony prawnik pomaga w stworzeniu wniosku i skierowaniu go do odpowiedniego sądu. Radca prawny bądź adwokat może również reprezentować interesy klienta podczas sprawy sądowej lub  podczas spotkania z notariuszem. Powyższe daje pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione w należyty sposób.