Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marta Czajkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Czajkowska z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 18, 09- 400 Płock.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 3. kontaktu z Klientem oraz zawarcia i obsługi danej umowy na świadczenie usług prawnych,                (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w przypadku podania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi oraz ewentualnego przekazywania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
 5. wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Pana / Pani danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania (operatorzy pocztowi, firmy kurierskie; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych; podmioty współpracujące z Kancelarią, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, doradcy podatkowi, obsługa sekretariatu; Banki – w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych) oraz podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Kancelarię na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
 9.  Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów będzie dłuższy.
 10. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie warunkuje zawarcie lub wykonywanie umowy.
 13. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
napisz do nas wiadomość

Kontakt

Marta Czajkowska

kancelaria adwokacka
w Płocku

ul. Sienkiewicza 67 lok. 18
09-400 Płock

Kancelaria mieści się w "Złotym Rogu"
nad apteką Avena
czynne: poniedziałek – piątek 8.30–17.00

Kontakt

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny bądż mailowy

kom.: 697 435 035
kom.: 512 072 888
e–mail: biuro@adwokatczajkowska.pl

NIP: 7742966894

Nr konta bankowego PKO BP
97 1020 3974 0000 5802 0332 2450

MOŻESZ RÓWNIEŻ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KANCELARIĄ POPRZEZ PONIŻSZY
FORMULARZ KONTAKTOWY